INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Obowiązek informacyjny wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
1. Administrator danych oraz cele i podstawy prawne:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych we wskazanym poniżej zakresie jest
Marta Waluk – Stylistka
Operator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
• rozwiązywania problemów technicznych związanych w wykonywaną usługą;
• obsługi reklamacji w przypadku, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację;
• obsługi zgłoszeń, które do nas Pani/Pan kieruje (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
• prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu
bezpośredniego własnych usług.
• kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą
– przez e-mail;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Pani/Panu drogą elektroniczną, w tym
egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie
oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
• obsługa Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz
przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może
Pani/Pan wziąć udział;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
2. Odbiorcy danych:
• Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
• Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
3. Kontakt:
• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@martawaluk.pl
4. Okres przechowywania:
Pani/Pana dane osobowe przechowywane są:
• w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu
– przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności
przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;
• w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego – maksymalnie przez
okres 5 lat lub krócej w razie cofnięcia przez Panią/Pana zgody (przy braku innej podstawy
prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana
danych w tym celu). Ponadto, przez 10 lat będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody
dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z
nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych.
5. Pouczenie o prawach:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia każdej
zgody w dowolnym momencie; w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
W przypadku skorzystania z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
6. Prawo do skargi:
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Prawo do sprzeciwu:
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać
Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych
istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana
interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.
8. Wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wycofania swoich zgód poprzez wysłanie wiadomości email, a
jeżeli byłoby to dla Pani/Pana trudne, także w formie zwykłego listu na poniższe adresy:
• w przypadku wiadomości e-mail: biuro@martawaluk.pl